Zorg in 2014: wat gaat niet door?

Ieder jaar opnieuw maakt de minister nieuwe plannen met betrekking tot de dekking in het basispakket van de Nederlandse zorgverzekeraars. Deze plannen komen voort uit adviezen die onder meer het College voor Zorgverzekeringen (CvZ) doet aan de minister. Vaak neemt de minister de adviezen over. Maar niet alle plannen die voor de basis zorgverzekering gemaakt worden, halen het ook echt voor het basispakket.

Spoedeisende hulp
De bedoeling was dat eind 2014 de verzekerde een eigen bijdrage moest doen bij een bezoek aan de Spoedeisende Hulp bij ziekenhuizen. Deze eigen bijdrage zou dan niet meetellen voor het eigen risico, maar komt volledig voor rekening van de verzekerde.

Verzekerden zouden namelijk te vaak onterecht naar de spoedeisende hulp gaan, terwijl de klacht eigenlijk geen spoed behoeft. Uit een document zou blijken dat meer dan 75 procent van de spoedeisende gevallen eigenlijk geen spoed behoeft.

Dat zou jaarlijks behoorlijk wat kosten met zich meebrengen, terwijl de overheid juist moet bezuinigen op één van de grootste kostenposten in Nederland: de zorg. Daarom kwam de overheid met een eigen bijdrage op de proppen. Ter vergelijking: in Nederland kost één bezoekje aan de spoedeisende hulp al 250 euro. Een huisartsenbezoek kost gemiddeld maar 9 euro.

Daarom zou iedereen die onterecht de spoedeisende hulp bezoekt,  een eigen bijdrage van ongeveer 50 euro moeten betalen. Inmiddels blijkt dat deze maatregel voor komend jaar nog niet haalbaar is, en dus wordt de maatregel voorlopig weer van tafel geveegd.

Psychologische hulp
Ook door de manier waarop psychologische hulp nu vergoed wordt, gaat een streep. Nu dekt de zorgverzekeraar nog maar vijf behandelingen per jaar. Per zitting moet de verzekerde een eigen bijdrage van 20 euro betalen. Dit bedrag telt niet mee voor het wettelijk bepaalde eigen risicobedrag van 350 euro.

In 2014 gaat er een streep door de eigen bijdrage. Ook de beperking van maximaal 5 behandelingen per kalenderjaar wordt opgeheven. Per 2014 zullen psychologische behandelingen volledig vergoed worden in het basispakket van de zorgverzekeraars in Nederland. Niet langer is er voor de dekking van psychologische zorg een aanvullende zorgverzekering benodigd.

Restitutiepolis verdwijnt niet
Eén van de plannen die op de meeste weerzin van zorgaanbieders, verzekerden en zorgverzekeraars stuitte, was het afschaffen van de restitutiepolis. De bedoeling was dat per 2014 de zorgverzekeraars alleen nog een naturapolis aan zouden bieden, omdat dit goedkoper is.

Bij een naturapolis kunnen verzekerden alleen gebruikmaken van de zorg van zorgaanbieders die een zorgcontract hebben afgesloten met de zorgverzekeraar. De verzekerde hoeft om die reden niet eerst zelf de rekening te betalen. De declaratie van de zorgaanbieder gaat rechtstreeks door naar de zorgverzekeraar. De verzekerde merkt daar dus niets van.

De restitutiepolis zou verdwijnen per 2014. Dit houdt in dat een verzekerde fors minder zelf mag bepalen. Bij een restitutiepolis mogen verzekerden zelf bepalen naar welke zorgaanbieder zij gaan, ongeacht of de zorgverzekeraar een contract heeft met de zorgaanbieder.

De verzekerde moet zelf het bedrag eerst voorschieten, om het bedrag vervolgens te declareren bij de zorgverzekeraar. Bij een restitutiepolis geldt dat de maandelijkse premie door administratieve kosten iets hoger ligt dan bij een naturapolis. Bovendien kan het voorkomen dat een behandeling bij een restitutiepolis niet volledig gedekt wordt, terwijl dat bij een naturapolis wel het geval is.

Met het verdwijnen van de restitutiepolis zouden verzekerden een grotere afstand naar een gecontracteerde zorgaanbieder moeten afleggen. Bovendien wordt de vrije zorgkeuze in Nederland door dergelijke regelingen volgens deskundigen flink beperkt. Dit stuitte op veel weerzin van zorgaanbieders, zeker deze die geen contract hebben afgesloten met een zorgverzekeraar.

Om die reden uitten zorgaanbieders, maar ook zorgverzekeraars hun uitgenoegen en zorgen over de manier waarop de zorg per 2014 ingevuld zou moeten worden. Het voorstel voor het verdwijnen van de restitutiepolis is om die reden van tafel geveegd. Zowel de restitutiepolis als de naturapolis blijven bestaan in het zorgstelsel in Nederland. Wel heeft de minister extra maatregelen op de dekkingen genomen, zodat mensen niet langer zorgkosten maken die eigenlijk niet noodzakelijk zijn.

Vorige artikel:

Volgende artikel: