Wijzigingen basispakket 2015

Ieder jaar past het ministerie van Volksgezondheid de basisverzekering aan. Bij iedere Nederlandse zorgverzekeraar is de inhoud van de basisverzekering precies hetzelfde. Het enige wat verschilt is de prijs, want die wordt wel vastgesteld door de zorgverzekeraar zelf.

Per 1 januari 2015 gaan er weer een aantal dingen veranderen. Zo wordt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) uitgesplitst naar de Zorgverzekeringswet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuningen. Veel zorg dat nu nog onder de AWBZ valt, zal dus in 2015 zorg worden van de gemeente en van de zorgverzekering. Daarom verandert de inhoud van het basispakket mee.

Daarnaast gaat minister Schippers de voorwaardelijke toelating invoeren. Deze voorwaardelijke toelating hoort bij een aantal nieuwe behandelingen en geneesmiddelen.

Voorwaardelijke toelatingen
Voor vijf nieuwe medische behandelingen en twee medicijnen geldt de voorwaardelijke toelating. Daarmee wordt bedoeld dat sommige verzekerden ‘potentiële kandidaten’ kunnen zijn voor de toelating tot de nieuwe behandelingen en medicijnen.

Met de voorwaardelijke toelating moet innovatie in de zorg de kans krijgen zich verder te ontwikkelen en beperkt in de praktijk te bewijzen. De minister beslist later of de potentiële kandidaten ook echt worden toegelaten. De beslissing komt voort uit de afspraken die gemaakt worden door Zorginstituut Nederland, het voormalige College voor Zorgverzekeringen.

In ieder geval valt een bepaalde vorm van chemotherapie (HIPEC), PTED-behandelingen bij lumbale hernia, autologe vettransplantaties na een borstamputatie, vaccinaties bij patiënten met huidkanker en de behandeling van TIL’s bij patiënten met huidkanker in een vergevorderd stadium onder de nieuwe behandelingen. Voor deze behandelingen is dus een voorwaardelijke toelating vereist.

Daarnaast zijn er twee nieuwe medicijnen waarvoor een voorwaardelijke toelating geldt. De nieuwe medicijnen heten Fampyra en Benlysta. Fampyra is een medicijn bedoeld voor patiënten die lijden aan multiple sclerose. Benlysta is een medicijn dat de auto-immuunziekte SLE moet blokkeren.

AWBZ
Daarnaast wordt de AWBZ hervormd naar deels de Zorgverzekeringswet. Jeugd- en ouderenzorg wordt de taak van de gemeente. Dit houdt in dat sommige zorgtaken worden overgenomen door zorgverzekeraars, terwijl voor jeugdzorg zoals dyslexie de verzekerde zich moet wenden tot de gemeente. De gemeente mag vervolgens zelf bepalen hoe hij de zorg invult, en of de patiënt wordt toegelaten tot de behandeling.

Door deze verandering wordt het basispakket uitgebreid met zintuiglijk gehandicaptenzorg, verpleging en verzorging zonder verblijf en het tweede en derde jaar van de geestelijke gezondheidszorg. Het eerste jaar wordt al vergoed door de basisverzekering.

Geriatrische revalidaties
Op dit moment krijgt een patiënt alleen een vergoeding voor geriatrische revalidaties, als hij daarna direct een ziekenhuisopname start. In de praktijk is er maar een kleine groep patiënten die gebruikmaakt van deze zorg. Sommige patiënten krijgen spijt dat zij niet naar een ziekenhuis zijn gegaan. Op dit probleem op te lossen, krijgt de verzekerde nu een week de tijd om zich na geriatrische revalidatie tot het ziekenhuis te wenden.
Prenatale testen
Vanaf april 2014 is de Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) in Nederland toegestaan. Daarom is er tot december 2014 een subsidieregeling voor deze behandeling. Vanaf 2015 wordt de NIPT opgenomen in het basispakket. Daarvoor moet wel een combinatietest worden ondergaan, waarvan de uitslag positief moet zijn.

De combinatietest om toegang te krijgen tot de vergoeding van de NIPT, moet de verzekerde voor eigen rekening nemen.

Vrouwen met een medische indicatie hoeven deze combinatietest niet zelf te betalen. Het gaat hierbij om vrouwen die een verhoogd risico hebben een kindje met het Downsyndroom of het syndroom van Edwards of Patau op de wereld te zetten.

Reiskosten donoren
Ten slotte krijgt een donor een vergoeding voor de reiskosten via de eigen verzekering. Nu gaat die vergoeding nog via de verzekering van de ontvanger van het orgaan. Vanaf 2015 kan de donor aanspraak maken op de reiskostenvergoeding via de eigen zorgverzekeraar.

Vorige artikel:

Volgende artikel: