Wat is de nieuwe Wet langdurige zorg?

Op 2 december 2014 ging de Senaat akkoord met de Wet langdurige zorg (Wlz). Daarmee komt een eind aan de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wlz gaat op 1 januari 2015 in. Wat verandert er daarmee voor verzekerden? En wat houdt de nieuwe wet eigenlijk in?

Ik had recht op de AWBZ, wat nu?
Wie recht had op de AWBZ, krijgt ook met de Wet langdurige zorg te maken. Om mensen niet met een kluitje het riet in te sturen, geldt er een overgangsregeling. De AWBZ-zorg loopt dan nog even door in 2015. Dat geldt tot 31 december 2015. Maar op 1 januari 2016 vervallen alle indicaties.

Hoe de overgangsregeling precies in elkaar zit, is lastig te beschrijven. De gemeente bepaalt namelijk wat er na de overgangsperiode gebeurt. Terwijl de gemeente onderzoek doet, vervalt uw AWBZ-zorg niet. Die valt dan tijdelijk onder de Zorgverzekeringswet, via het recht op wijkverpleging.

Voor wie is de Wlz?
De Wet langdurige zorg is voor verzekerden die de hele dag intensieve zorg en toezicht nodig hebben. De overheid heeft in eerste instantie voor deze wet gekozen, om de zorg uit instellingen te halen en meer naar de mensen toe te brengen. Zo zouden ouderen langer thuis moeten kunnen blijven.

Ouderen met ernstige dementie of mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking zijn doelgroepen van de Wlz. Dat zelfde geldt voor patiënten van een ernstige psychische stoornis.

Wat is er gedekt?
De Wlz kent een heel pakket aan zorg, waaronder:
– Verblijf in een instelling;
– Persoonlijke verzorging;
– Begeleiding;
– Behandeling;
– Verpleging;
– Gebruik van hulpmiddelen om te kunnen bewegen;
– Het vervoer naar een dagbesteding of dagbehandeling;

– Het aanpassen van de woning.

Wat staat er in de wet?
In de nieuwe wet staat dat kinderen en volwassenen die uitgebreide zorg nodig hebben, recht hebben op een volledig zorgpakket. Daarbij valt te denken aan verblijf, persoonlijke verzorging en begeleiding, verpleging, behandeling en het gebruik van mobiliteitshulpmiddelen. Daar komt dan nog vervoer naar dagbesteding of een dagbehandeling bij.

Ouderen kunnen kiezen of ze thuis blijven wonen of dat ze liever naar een zorginstelling gaan. Die keus is overigens niet helemaal aan de cliënt zelf. De cliënt mag alleen thuis blijven wonen als dat medisch verantwoord is en als de kosten niet hoger zijn dan een opname in bijvoorbeeld een instelling.

Daarnaast moeten zorgaanbieders nu verplicht praten over de zorgverlening. Wat er is besproken, komt dan te staan in een zorgplan. Uiteindelijk staan, volgens de overheid, de wensen, mogelijkheden en behoeften van de cliënt voorop. Vrienden en familie mogen meepraten over het zorgplan.

Vpt, pgb, mpt – wat is het?
De nieuwe wet kent ook een aantal nieuwe begrippen. Verzekerden mogen er voor kiezen om in een instelling te verblijven. Daarnaast zijn er nog een aantal pakketten met ingewikkelde afkortingen.

De VPT houdt in: ‘Zorg met een volledig pakket thuis’. De verzekerde krijgt kortgezegd alle hulp dan thuis en hoeft niet te verhuizen naar een instelling.

Het PGB blijft. PGB staat voor ‘Persoonsgebonden Budget’. De verzekerde krijgt een bedrag van de overheid om de zorg voor te regelen.

Het MPT staat voor ‘Modulair Pakket Thuis’. Die krijgt u als u niet het volledige zorgaanbod van een instelling nodig heeft, maar ook niet de zorg zelf wilt regelen via een persoonsgebonden budget. Het is dus een soort tussenoplossing.

Zorg aanvragen
Wie gebruik wil maken van de Wet langdurige zorg, zal zich moeten melden bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Dat centrum kijkt kritisch of de aanvrager intensieve zorg en toezicht van dichtbij nodig heeft. Het CIZ heeft het recht aanvragers af te wijzen. In dat geval komt u misschien wel in aanmerking voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Krijgt u eenmaal zorg uit de nieuwe wet, dan wordt dit geregeld via een regionaal zorgkantoor. Die kantoren werken voor alle zorgverzekeraars in Nederland. Dat houdt in dat ze er voor moeten zorgen dat u de zorg krijgt waar u recht op heeft.

Vorige artikel:

Volgende artikel: