Fiscale regelingen veranderen

De fiscale aftrekpost voor zorgkosten verdwijnt per 2014. Dat staat vermeld in het regeerakkoord. Steeds meer zorgdekkingen komen niet langer meer bij de regering, maar bij de lagere overheden te liggen. De Wet tegemoetkoming chronische zieken en gehandicapten (Wtcg) wordt daarmee flink versoberd. Daarnaast komen ook de wetten Tegemoetkoming Specifieke Zorgkosten (TSZ) en de Compensatie Eigen Risico (CER) deels te vervallen. Het advies is dure ingrepen in 2013 te laten plaatsvinden, indien mogelijk.

Specifieke zorgkosten
In 2014 komt de fiscale aftrekpost voor ‘specifieke zorgkosten’ te vervallen. Nu kunnen verzekerden een deel van hun zorgkosten terugkrijgen door de zorgkosten af te trekken van de inkomstenbelasting. Vanaf 2014 kunnen chronisch zieken geen belastingen meer aftrekken voor bijvoorbeeld hulpmiddelen, verzorging of aanpassingen aan het huis.

Tot 2014 beslist het Rijk wat er met de budgeten voor specifieke zorg gebeurt. Verzekerden kunnen tot 1 januari 2014 een deel van de zorgkosten aftrekken van inkomensbelasting. Maar het budget wordt vanaf 2014 ondergebracht onder gemeenten. Dit houdt in, dat verzekerden net als bij het persoonsgebonden budget, een verzoek in moeten dienen bij de gemeente.

Volgens de overheid kunnen gemeenten betere maatwerk leveren dan dat nu het geval is. Toch kan het voorkomen dat verzekerden straks moeilijker specifieke zorgkosten kunnen terugkrijgen bij de gemeente. Het advies is dan ook de zorginkopen niet uit te stellen tot 1 januari 2014.

Vervallen wetten
De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) komt per 1 januari 2014 te vervallen. Ook deze wet zal ondergebracht worden bij lagere overheden zoals gemeenten. Op dit moment beslist het Centraal Administratie Kantoor (CAK) nog over de uitkeringen via de Wtcg. Ook de compensatie eigen risico (CER) wordt nu nog geregeld via het CAK.

Beide regelingen worden in 2014 overgezet naar gemeenten. De hoogte van de algemene tegemoetkoming zorgkosten liggen sinds 2011 tussen de 150 en 520 euro per jaar. De compensatie eigen risico bedraag 85 euro. Deze bedragen kunnen in de verantwoordelijkheid van de gemeente straks behoorlijk veranderen. De gemeenten mogen straks hun eigen eisen stellen aan de uitkering van de Wtcg en de CER.

Zorgtoeslag verdwijnt
Naar alle waarschijnlijkheid wordt in 2014 het wettelijk verplichte eigen risicobedrag inkomensafhankelijk. Nu betaalt iedereen nog hetzelfde wettelijk eigen risicobedrag van 350 euro. Lagere inkomens gaan er vanaf 2014 op vooruit, omdat hun inkomen lager is. Daardoor gaan lagere inkomens ook minder eigen risico betalen. Mensen met een modaal inkomen betalen in 2014 fors meer premie: van 350 euro in 2013 naar 595 euro in 2014.

Met het inkomensafhankelijke eigen risico, is het niet langer noodzakelijk zorgtoeslagen te verstrekken. Het inkomen wordt volgens de overheid op de juiste manier verdeeld doordat men bij het eigen risicobedrag al naar de hoogte van het inkomen kijkt. Het inkomen kan echter per jaar variëren, waardoor het eigen risico het ene jaar hoger uit kan vallen dan het ander jaar.

Maatwerk
 Al deze veranderingen in regelingen hebben te maken met het feit dat steeds meer wetten, toeslagen en regelingen in handen van de gemeenten komen. Op dit moment worden de gemeenten al belast met de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Deze Wmo is beschikbaar voor ouderen, gehandicapten en mensen die lijden aan psychische problemen.

In 2014 worden niet alle budgeten overgeheveld naar de gemeenten. Vanwege bezuinigingen aan de kant van het Rijk, moeten gemeenten de bestaande regelingen straks handhaven met minder geld. Daardoor is de kans groot dat het per 2014 moeilijker is een Wtcg of CER aan te vragen, dan dat nu het geval is.

Ingrepen 2013-2014
Omdat in 2014 de regelingen veranderen en de gemeenten steeds meer belast worden met het uitvoeren van regelingen in wetten, kan het moeilijker zijn bijvoorbeeld een tegemoetkoming aan te vragen. Gemeenten mogen andere eisen stellen dan dat het CAK nu doet. Welke eisen de gemeenten zullen stellen, is nog niet bekend.

Wel kunnen verzekerden er verstandig aan doen zorginkopen niet pas per 1 januari 2014 te doen, maar naar voren te halen. Als de verzekerde nog een dure operatie of andere ingreep moet ondergaan, is het wellicht verstandiger deze ingreep te verplaatsen naar 2013. De ziektekosten blijven in 2013 namelijk nog aftrekbaar van het inkomen, terwijl deze regeling in 2014 komt te vervallen.

Vorige artikel:

Volgende artikel: