Aanvullende zorgverzekering: wat verandert er?

Ieder jaar verandert de samenstelling van het basispakket van de zorgverzekering. De overheid beslist dan voor welke zorg iedere Nederlander verzekerd is. Het wijzigen van de basisverzekeringen heeft ook gevolgen voor de dekkingen van de aanvullende zorgverzekering, ondanks dat zorgverzekeraars – in tegenstelling tot bij een basisverzekering – zelf mogen beslissen wat zij wel of niet vergoeden.

Voor 2015 staan er een aantal grote wijzigingen op de planning, omdat de langdurige zorg en de jeugdzorg in Nederland vanaf 1 januari op een andere manier geregeld is.

Psychische hulp
De vergoeding van psychische hulp in Nederland verandert. In 2015 komt er namelijk een nieuwe Jeugdwet die ervoor zorgt dat het Nederlandse jeugdstelsel op een overzichtelijkere en efficiënte manier geregeld wordt.

Het gevolg van de verschuiving van de jeudgzorg is dat deze zorg niet langer meer in het basispakket valt. Wie aanspraak wil maken op psychische zorg voor kinderen, zal een aanvullende zorgverzekering af moeten sluiten.

AWBZ
Daarnaast verandert de AWBZ-zorg in Nederland volledig. Nu nog wordt langdurige zorg voor zieken, gehandicapten en ouderen betaald vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De bedoeling van de overheid is dat deze groepen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Daardoor kunnen de enorme zorgkosten in Nederland verder omlaag. Om die bezuiniging te kunnen realiseren, verandert de AWBZ volledig. Ten eerste wordt de AWBZ omgedoopt in de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Dat betekent dat de uitvoering en financiering van zorg bij andere instanties komen te liggen.

De AWBZ wordt namelijk gesplitst naar twee andere instanties. Een bepaald deel van de AWBZ zal onder de verantwoordelijkheid van de zorgverzekeraar vallen. Dat betekent dat sommige zorg per 2015 onder de Zorgwet komt te vallen. Jeugd- en ouderenzorg wordt een taak die de gemeentes in Nederland op zich moeten nemen. De zorg voor jeugd en ouderen gaat vallen onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

In de praktijk betekent dat, dat er minder vergoed wordt op het gebied van verpleging of bijvoorbeeld een opname in een instelling. Wie toch verzekerd wil blijven van goede zorg, terwijl de AWBZ wordt afgeschaft, kan beter een aanvullende zorgverzekering afsluiten.

Naar basispakket
Maar het is niet alleen maar kommer en kwel, er is ook goed nieuws. Een aantal behandelingen die eerst alleen vergoed werden door de aanvullende zorgverzekering, vallen per 1 januari 2015 in het basispakket. Dit houdt in, dat meer Nederlanders gebruik kunnen maken van zorg. De volgende vergoedingen komen er in 2015 bij in de basisverzekering:

– De thuiszorg en andere vormen van verpleging zonder verblijf;
– De Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) om chromosoomafwijkingen tijdens zwangerschappen vroegtijdig te kunnen ontdekken.
– De zorg voor mensen met problemen met zintuigen (slechthorendheid, doofheid of slechtziendheid)
– Ook het tweede en derde jaar van verblijf en behandeling zonder opname in een instelling voor geestelijke gezondheidszorg wordt per 1 januari 2015 via de basisverzekering vergoed.

Premie
De veranderingen rondom de zorg vanuit de AWBZ hebben gevolgen op de zorgpremie in 2015. Dat komt doordat zorgverzekeraars volgend jaar een groter gedeelte van de zorgkosten moeten betalen. Eerder werd verwacht dat de zorgpremie met honderden euro’s zou worden verhoogd. Achteraf bleken de prijzen voor de zorgverzekering nagenoeg gelijk te blijven. Het eigen risico gaat wel omhoog naar 375 euro.

Hoe hoog de premies bij iedere verzekeraar zullen worden, is nog niet helemaal bekend. Halverwege november 2014 moeten alle zorgverzekeraars hun nieuwe premies bekendmaken. Vanaf dan kunnen verzekerden weer overstappen naar een andere zorgverzekeraar. Dit kan tot en met 31 december 2014. Per 1 februari 2015 moeten verzekerden weer een nieuwe zorgverzekeraar gevonden hebben.

Vorige artikel:

Volgende artikel: